Podstawowe pojęcia - podstawowa wiedza każdego Inwestora - MC PROJEKT CIECHANÓW- projekty domów, adaptacje projektów

  uzbrojenie terenu - zakres uzbrojenia działki warunkuje przede wszystkim niezbędną wielkość działki oraz rzutuje na koszt budowy; przy pełnym uzbrojeniu terenu (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) powierzchnię działki wyznacza tylko wielkość planowanego domu i odległości od granic; większa działka będzie potrzebna przy ograniczonym uzbrojeniu, np:
  - studnia dostarczająca wodę do spożycia przez ludzi - odległości licząc od osi studni,
  - do granicy działki 5m,
  - do osi rowu przydrożnego 7,5m,
  - do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń 15m,
  - do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód 30m,
  - do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz granicy pola filtracyjnego 70m,
  - zbiorniki na nieczystości - odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10m3,
  - od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych 15m,
  - od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego 7,5m.

 

 

 • Pozwolenie na budowę - jest ważne przez 2 lat, wygasa jeśli w tym okresie roboty nie zostały rozpoczęte lub gdy budowa została przerwana na okres dłuższy niż 2 lata; do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
  - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
  - mapę ewidencyjną gruntów z wykazem nazwisk i adresów właścicieli sąsiednich działek,
  - dokumentację techniczną budynku (projekt) w 4 egzemplarzach,
  - inne materiały, w zależności od miejscowych wymogów (np. opinia Konserwatora Zabytków)

 

 • Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy uzyskać "Dziennik Budowy" oraz deklaracje o podjęciu obowiązków kierownika budowy prze osobę uprawniona wraz z kserokopią jej uprawnień budowlanych.

 

 • Zamiar rozpoczęcia budowy należy zgłosić do urzędu na 7 dni wcześniej. W zawiadomieniu należy podać dane osoby, która obejmie stanowisko kierownika budowy.

 Budowa musi być oznaczona tablicą informacyjną umieszczoną od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 2m, zawierającą rodzaj budowy, adres, nr telefonu, nr pozwolenia na budowę, dane inwestora, wykonawcy, kierownika i inspektora nadzoru, nr telefonów alarmowych.